Algemene voorwaarden


1. Definities
1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
2. Template Website: een website op basis van een bestaand ontwerp of nieuw ontwerp van NC-Websites of een andere partij.
3. Website op Maat: website met een nieuw, door NC-Websites te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van NC-Websites.
4. Onderhoud van een website: het door NC-Websites inpassen, aanpassen en/of veranderen van de bestaande website, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde informatie.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NC-Websites een overeenkomst sluit.
6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor NC-Websites domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.
9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals '.nl' in nc-websites.nl.
11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.


2. Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van NC-Websites zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor NC-Websites alleen bindend indien en voor zover deze door NC-Websites uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Offertes van NC-Websites zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NC-Websites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Aanbiedingen en/of offertes van NC-Websites gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Indien blijkt dat de door Opdrachtgever bij de aanvraag van een offerte en/of het aangaan van de overeenkomst verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren, heeft NC-Websites het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen.
6. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7. Wijzigingen in de tarieven worden door NC-Websites minimaal 14 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen uiterlijk tot 14 dagen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
8. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van NC-Websites zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor schade ten gevolge van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Uitvoering overeenkomst
1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert NC-Websites dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
2. NC-Websites spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van NC-Websites zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
3. NC-Websites spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking
4. NC-Websites is gerechtigd naar eigen inzicht, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
5. Opdrachtgever stelt NC-Websites steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email, rechtsvorm en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
6. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat NC-Websites het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze NC-Websites, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
8. Opdrachtgever vrijwaart NC-Websites van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
9. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NC-Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NC-Websites worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan NC-Websites zijn verstrekt, heeft NC-Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door NC-Websites gehanteerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
11. Opdrachtgever garandeert dat het door Opdrachtgever aan NC-Websites aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door NC-Websites te (laten) gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
12. NC-Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door Opdrachtgever aan NC-Websites verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie. Opdrachtgever vrijwaart NC-Websites voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NC-Websites de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14. Indien door NC-Websites of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Duur en beëindiging
1. Het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe website door NC-Websites voor Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen andere looptijd dan de tussen partijen overeengekomen levertijd voor de aan NC-Websites verstrekte opdracht.
2. Door NC-Websites opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen NC-Websites en Opdrachtgever kent, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
5. NC-Websites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever is overleden, in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
6. NC-Websites heeft tevens het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
7. NC-Websites heeft tevens het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten.

6. Meerwerk
1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten verbonden zijn, als minderwerk.
2. Indien NC-Websites, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren, is NC-Websites gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat NC-Websites door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van NC-Websites kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel is NC-Websites gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8. Betaling en eigendomsvoorbehoud
1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum In geval van niet tijdige betaling heeft NC-Websites het recht om vertragingsrente ad 10 %, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (met een minimum van 50 euro) in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
2. Alle door NC-Websites uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens NC-Websites heeft voldaan.
4. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover NC-Websites niet nakomt is NC-Websites gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en/of te (doen laten) verwijderen, onverminderd het recht van NC-Websites op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

9. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in het bijzonder ten aanzien van het NC-cms-systeem, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NC-Websites of diens licentiegevers, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur en/of andere geleverde diensten en/of goederen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
3. Het is NC-Websites toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien NC-Websites door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Al het door NC-Websites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van NC-Websites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

10. Aansprakelijkheidsbeperking
1. Voorzover NC-Websites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop NC-Websites weinig of geen invloed kan uitoefenen kan NC-Websites op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met NC-Websites of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NC-Websites.
2. De totale aansprakelijkheid van NC-Websites wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) overeengekomen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor geleden schade echter meer bedragen dan 500 Euro, behoudens en voor zover een door NC-Websites afgesloten verzekering hiervan afwijkt.
3. NC-Websites is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade ten gevolge van overmacht.
4. NC-Websites is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever NC-Websites onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een deugdelijke omschrijving van de schade en de daarmee verband houdende tekortkoming van NC-Websites.
5. NC-Websites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht. De Opdrachtgever dient NC-Websites terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van Opdrachtgever.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. NC-Websites noch de Opdrachtgever zijn, behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden, gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Reclame
1. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk eventuele gebreken aan de geleverde producten en/of diensten te melden aan NC-Websites. Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht tot reclame.
2. Reclame schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. NC-Websites behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 10 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan NC-Websites kenbaar te maken. In dat geval blijven de oorspronkelijke leveringsvoorwaarden van toepassing, dan wel is NC-Websites gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14. Overig
1. NC-Websites zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken voor zover daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan NC-Websites.
2. Wanneer NC-Websites bemiddelt bij webhosting voor de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. In dat geval zijn (tevens) de Aanvullende voorwaarden van toepassing.
3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden.
4. NC-Websites is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NC-Websites en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen welke uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt.

Aanvullende voorwaarden
De hieronder vermelde aanvullende voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de daarin vermelde onderwerpen. Indien en voor zover de aanvullende voorwaarden afwijken van algemene voorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.

16. Hosting en aanverwante diensten
1. Indien de overeenkomst strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) NC-Websites die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3. NC-Websites hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van NC-Websites is gerechtvaardigd, is NC-Websites gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is NC-Websites in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. NC-Websites zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is NC-Websites gerechtigd hiervan aangifte te doen. NC-Websites kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties NC-Websites verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is NC-Websites gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart NC-Websites voor alle schade als gevolg van bovenstaande. NC-Websites is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van NC-Websites in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NC-Websites, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. NC-Websites zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
8. Zonder toestemming van NC-Websites is het Opdrachtgever verboden de door NC-Websites verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
9. NC-Websites kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is NC-Websites bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
10. Opdrachtgever verstrekt hierbij NC-Websites een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van NC-Websites verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door NC-Websites geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door NC-Websites.
11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

17. Domeinnamen en IP-adressen
1. Indien de overeenkomst (mede) ertoe strekt dat NC-Websites voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. NC-Websites vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van NC-Websites, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt NC-Websites schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. NC-Websites is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van NC-Websites.
6. Indien NC-Websites een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal NC-Websites medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder NC-Websites of een lokale contactpersoon van NC-Websites is ten behoeve van Opdrachtgever:
a. Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan hetgeen bepaald in lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
b. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
9. NC-Websites heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is NC-Websites gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
11. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat NC-Websites geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op NC-Websites een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal NC-Websites deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 18. Beschikbaarheid
1. NC-Websites zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door NC-Websites opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. NC-Websites stelt in beginsel geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij NC-Websites opgeslagen data te maken.
3. NC-Websites zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. NC-Websites is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). NC-Websites is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
4. NC-Websites zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van NC-Websites. NC-Websites kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
5. Indien naar het oordeel van NC-Websites een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van NC-Websites of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is NC-Websites gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.